Neem contact met ons op via info@twinwind.nl of 0183-850404

Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN AAN EXPERTS EN TAXATEURS

1        ALGEMEEN

1.1     De onderhavige voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten, alsmede op de uitvoering van opdrachten door het expertisebureau, alsmede op al hetgeen zich, naar aanleiding van of in verband met die aanbiedingen en/of opdrachten, mocht voordoen.

1.2     Verwijst de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst naar zijn eigen algemene voorwaarden, dan wijst het expertisebureau deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin het expertisebureau schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geeft deze voorwaarden te accepteren.

1.3     Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘de opdrachtgever’, zijn daaronder mede begrepen alle opdrachtgevers, die tezamen één opdracht hebben gegeven, alsmede zijn of hun gemachtigden.

2      OPDRACHT

Een opdracht heeft slechts betrekking op het daarbij aangegeven doel; er kan geen gevolg voor enig ander doel aan worden verbonden.

3       OPDRACHTBEVESTIGING / OVEREENKOMST

3.1     De overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging van de opdracht door het expertisebureau aan de opdrachtgever, met aanduiding van het betreffende object of schadegeval, tenzij de opdrachtgever de opdracht, voldoende duidelijk omschreven, schriftelijk heeft verstrekt of bevestigd.

3.2     Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door het expertisebureau zijn bevestigd en/of akkoord bevonden.

4       VERPLICHTINGEN VAN HET EXPERTISEBUREAU

Het expertisebureau zal de door haar aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen vervullen,

nauwgezet en onbevooroordeeld, zoals dat van een onpartijdig expert en vertrouwensman mag worden verwacht.

5       DESKUNDIGEN

5.1     Indien en voor zover het expertisebureau dat nodig acht voor deugdelijke uitvoering van de opdracht, zal zij zich kunnen doen bijstaan door één of meer deskundigen.

5.2     Het expertisebureau zal bij selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het expertisebureau is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.

6        GEHEIMHOUDING

6.1     Het expertisebureau is verplicht tot geheimhouding jegens derden van al hetgeen haar, in het kader van de opdracht, ter kennis is gebracht of gekomen, alsmede van de inhoud van haar rapport aan de opdrachtgever; dit alles behoudens de noodzaak, tot behoorlijke uitvoering van de opdracht, tot de aanwijzing door het expertisebureau van één of meer deskundigen.

6.2     Indien het expertisebureau één of meer deskundigen heeft aangewezen, zal zij aan deze deskundige(n) een geheimhoudingsplicht, als genoemd in lid 1 van dit artikel, opleggen.

6.3     De opdrachtgever zal alle rapporten etc., die hij terzake van het expertisebureau ontvangt, als strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet anders gebruiken dan waarvoor zij bedoeld zijn.

7       CONDITIES VOOR UITVOERING VAN OPDRACHT

De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de opdracht onder zodanige condities kan geschieden, als de aard van de opdracht redelijkerwijs met zich meebrengt.

8       GEGEVENS VAN OPDRACHTGEVER

8.1     Bij, of zo spoedig mogelijk na, het verlenen van de opdracht, verstrekt de opdrachtgever aan het expertisebureau al die gegevens en inlichtingen, die nodig zijn voor een behoorlijke uivoering van de opdracht. Met name dient de opdrachtgever, indien het expertisebureau dat verlangt en op de door het expertisebureau daartoe aangegeven wijze, schriftelijke informatie aan het expertisebureau te verstrekken.

8.2     Het expertisebureau moet er vanuit kunnen gaan, dat die gegevens correct en volledig zijn. Mocht(en) het expertisebureau en/of door haar aangewezen deskundigen, als bedoeld in artikel 5, als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van die gegevens schade lijden, dan is de opdrachtgever gehouden die schade aan de benadeelde(n) te vergoeden.

9       TUSSENTIJDSE BEEINDIGING

9.1     Op grond van (een) voor haar dringende reden(en) zal het expertisebureau de verdere uitvoering van de  reeds aanvaarde opdracht mogen beëindigen zonder de verplichting tot vergoeding van schade, welke dientengevolge door de opdrachtgever mocht worden geleden, en onder het uitbrengen aan de opdrachtgever van een mondeling of schriftelijk – zulks ter keuzen van het expertisebureau – verslag over de reeds verrichte werkzaamheden.

9.2     De opdrachtgever zal aan het expertisebureau de reeds gemaakte kosten en werkzaamheden vergoeden, waarbij de bepalingen van art. 13 toepassing zullen vinden.

10       BEEINDIGING EN ONTBINDING

10.1   Het expertisebureau is gerechtigd om haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen en de overeenkomst, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te ontbinden, door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien de opdrachtgever:

 1. in staat van faillissement is verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd of overgaat tot gedeeltelijke of gehele liquidatie van zijn bedrijf;
 2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, danwel ingeval het een rechtspersoon betreft, een besluit tot ontbinding wordt genomen;
 3. bij beslag van welke aard dan ook;
 4. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
 5. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, danwel overigens één of meer van zijn verplichtingen jegens het expertisebureau niet nakomt;
 6. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
 7. in algemene zin in al die gevallen waarin, na het sluiten van de overeenkomst, aan het expertisebureau omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

10.2   Indien de opdrachtgever, nadat één of meer van voornoemde gevallen zich heeft voorgedaan en het expertisebureau om die reden haar werkzaamheden heeft beëindigd, alsnog zijn verplichtingen jegens het expertisebureau nakomt, zal het expertisebureau slechts gehouden zijn mondeling of schriftelijk – zulks te harer keuzen – verslag te doen van de reeds verrichte werkzaamheden.

10.3   In de lid 1 genoemde gevallen is het expertisebureau tevens gerechtigd, te harer keuze, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat zij het verschuldigde bedrag, met eventuele rente en kosten, geheel heeft ontvangen.

11      RAPPORT

11.1   Aan het slot van de uitvoering van de opdracht brengt het expertisebureau aan de opdrachtgever schriftelijk rapport uit van haar bevindingen.

11.2   Telkens wanneer het expertisebureau dat nodig acht, dan wel partijen dat hebben afgesproken, brengt het expertisebureau tussenrapport aan de opdrachtgever uit.

12      BEEINDIGING EN BEWAARPLICHT

12.1   De werkzaamheden van het expertisebureau eindigen (behoudens het geval van tussentijdse beëindiging als omschreven in art. 10) met de indiening van het eindrapport met betrekking tot de door haar aanvaarde opdracht.

12.2   Het expertisebureau zal alle gegevens, correspondentie, documenten en dergelijke stukken, die betrekking hebben op het aanvaarden en uitvoeren van de opdracht, gedurende een termijn van vijf jaren na de indiening van het rapport bewaren; overige materiële zaken, die betrekking hebben op het onderwerp van de opdracht, zullen door het expertisebureau niet langer dan twaalf maanden na de indiening van het rapport behoeven te worden bewaard.

13      BETALING

13.1   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling plaats te vinden, zonder enige korting, middels storting of overmaking op een door het expertisebureau aangewezen (post)bankrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. De op het (post)bankrekeningafschrift aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

13.2   Het expertisebureau heeft het recht te alle tijde vooruitbetaling, contante betaling, danwel zekerheid voor de betaling te verlangen.

13.3   Indien de opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen volgend op factuurdatum heeft gereclameerd wordt de factuur geacht te zijn aanvaard en erkend.

13.4   Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest, alsmede van de door het expertisebureau gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

13.5   Indien zich één der in artikel 10 lid 1 genoemde omstandigheden voordoet, is de opdrachtgever door het enkel plaatsgrijpen van één der voornoemde omstandigheden, van rechtswege in verzuim. Alle vorderingen van het expertisebureau op de opdrachtgever worden in dat geval terstond opeisbaar.

14      RENTE EN KOSTEN

14.1   Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is het expertisebureau gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 1,5{d833bfb0c39c1be262a5d4d2d9b02ada91ce6bf1d2f0a86657e9198b8f9726f2} per maand, danwel de wettelijke rente indien deze hoger is, aan de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

14.2   Bij niet, of niet-tijdige betaling of niet-nakoming van één van de ander verplichtingen van de opdrachtgever, is de opdrachtgever, buiten het factuurbedrag en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan het expertisebureau verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15{d833bfb0c39c1be262a5d4d2d9b02ada91ce6bf1d2f0a86657e9198b8f9726f2} van het met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,- en zijn verschuldigd in ieder geval, waarin het expertisebureau zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid van betaling door de opdrachtgever van de buitengerechtelijke incassokosten, zonder dat het expertisebureau gehouden is aan te tonen dat zij deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.

15      AANSPRAKELIJKHEID

15.1   Het expertisebureau is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk, indien de opdracht voldoet aan het in artikel 2 alsmede aan het in artikel 4 bepaalde; zulks met inachtneming van het nader in dit artikel en in artikel 16 bepaalde.

15.2   Behoudens aansprakelijkheid van het expertisebureau krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is het expertisebureau niet aansprakelijk voor en derhalve nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen zowel bij de opdrachtgever als bij derden ontstaan ten gevolge van:

 1. ondeugdelijke condities, als bedoeld in artikel 7 en onjuiste en/of onvolledige gegevens, als bedoeld in artikel 8;
 2. onjuiste en/of onvolledige gegevens, als bedoeld in artikel 8, meer speciaal waar het betreft de door het expertisebureau verlangde gegevens, voor zover het expertisebureau de omstandigheden, ter verkrijging van zodanige gegevens, redelijkerwijs niet heeft kunnen waarnemen;
 3. door het expertisebureau niet verrichte werkzaamheden, voor zover het expertisebureau die werkzaamheden, in het kader van het in artikel 2 alsmede in artikel 4 bepaalde, redelijkerwijs niet behoefde te verrichten;
 4. fouten en/of vertragingen, ontstaan door de incorrecte werking van apparatuur, die door het expertisebureau bij de uitvoering van de opdracht wordt gebruikt, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat het expertisebureau in de zorg voor die apparatuur is tekort geschoten. Deze uitsluiting geldt zowel in het geval de bedoelde incorrecte werking is veroorzaakt door het uitvallen of haperen in de stroomvoorziening en/of andere van buiten de apparatuur komende oorzaken, waarvan het expertisebureau de voorkoming niet in de hand heeft, als door gebreken van de apparatuur, inclusief eventuele software, zelf;
 5. het niet of niet tijdig gereed komen van het rapport;
 6. de verrichtingen en handelingen van de in het kader van artikel 5 van deze algemene voorwaarden aangewezen deskundigen.

15.3   Het expertisebureau is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan, door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur en andere zaken.

15.4   De opdrachtgever vrijwaart het expertisebureau voor aanspraken van derden ter zake van schade aan, door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur en andere zaken voor de uitvoering van de werkzaamheden door het expertisebureau, alsook ter zaken van schade aan te inspecteren zaken.

15.5   Voor indirecte schade is het expertisebureau nimmer aansprakelijk.

16      AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EN VERJARING

16.1   Eventuele aansprakelijkheid van het expertisebureau is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het expertisebureau in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Eventuele samenloop van opdrachten wordt in dit verband als één geval aangemerkt.

16.2   Iedere vordering tegen het expertisebureau verjaart één jaar na datum van indiening van het rapport bij de opdrachtgever.

17      VRIJWARING

De opdrachtgever vrijwaart het expertisebureau tegen alle aanspraken van derden, zowel ter zake van de uitvoering van de opdracht, als ter zake van het door het expertisebureau uitgebrachte rapport.

18      TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

18.1   Op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten van, alsmede op de uitvoering van opdrachten door het expertisebureau is het Nederlands recht van toepassing.

18.2   Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslecht door middel van arbitrage, overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut.

18.3   Door deze arbitrage clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich, voor spoedeisende aangelegenheden, te wenden tot de President van de Arrondissementsrechtbank in kort geding, in welk verband slechts de President van de Arrondissementsrechtbank binnen het vestigingsgebied van het desbetreffende expertisebureau bevoegd is, en om over te gaan tot het nemen van conservatoire maatregelen en de middelen om die in stand te houden.

18.4   Door deze arbitrale clausule wordt evenmin uitgesloten de bevoegdheid van het expertisebureau om zich ter invordering van een factuur en de daarmee gerelateerde interest en incassokosten, in het geval dat ingevolge artikel 13 en 14 de betalingstermijn van een factuur wordt overschreden, te wenden tot de bevoegde Burgerlijke Rechter, in welk verband slechts de Burgerlijke Rechter binnen het vestigingsgebied van het desbetreffende expertisebureau bevoegd is, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

18.5   Het in lid 4 en lid 5 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van het expertisebureau om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde President van de Arrondissementsrechtbank of Burgerlijke Rechter.

19      NEDERLANDSTALIGE EN ENGELSTALIGE VERSIE

19.1   Van deze voorwaarden bestaat zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige versie.

19.2   Bij discrepantie tussen deze versies is hetgeen de Nederlandstalige versie bepaalt doorslaggevend met terzijdestelling van het bepaalde in de Engelstalige versie.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 3 juni 2009 onder nummer 45/2009 en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 2 juni 2009 onder nummer 33/2009.

VOORWAARDEN BOUWKUNDIGE OPNAMEN

OPNAMEMETHODE

Ter herkenning wordt bij aanvang het huisnummer gefotografeerd. De opname van het exterieur wordt per gevel geïnspecteerd. Voor de situering van de gevels wordt over het algemeen de gevel aan de straatzijde als voorgevel aangehouden.

Bij de opname van het interieur wordt van beneden naar boven gewerkt, waarbij alle vertrekken afzonderlijk worden benoemd. Wanneer er bijvoorbeeld gesproken wordt over een kamer links voor, moet dit worden gezien vanuit de positie staande met het gezicht naar de ruimte toe. Voor de situering van de wanden wordt verwezen naar vaste punten zoals ramen, deuren of naastliggende vertrekken. Ook kunnen er verwijzingen worden gemaakt naar naastliggende panden en/of gevels.

BEPERKINGEN OPNAME

De opname wordt uitgevoerd zonder gebruikmaking van hulpmiddelen zoals instrumenten, ladders, steigers en dergelijke. Vlieringen, kruipruimten en/of andere ruimten die niet toegankelijk zijn met een vaste trap, worden standaard niet geïnspecteerd. Ruimten die een veiligheidsrisico vormen voor de experts van TwinWind, worden ook uitgesloten van een inspectie.

De opname beperkt zich tot de direct zichtbare (onder)delen van de opgenomen bebouwing. Gebreken of constructie-fouten onder/achter wand-, vloer- en/of plafondafwerkingen, vormen geen onderdeel van de opname, tenzij deze zich duidelijk aftekenen in de voornoemde afwerking. Indien dat relevant is, worden de aanwezige wand-, vloer- en/of plafond-afwerkingen vermeld die demontabel ofwel verwijderbaar zijn. Enkele voorbeelden zijn houten vloeren, voorzetwanden of verlaagde plafonds. De aanwezige roerende goederen die de inspectie beperken, zoals meubilair, schilderijen, vloerbedekking, stellingen, planten, begroeiing en dergelijke, worden tijdens de opname niet verplaatst.

Er dient rekening te worden gehouden met het feit, dat sommige gebreken, bijvoorbeeld haarscheurtjes in pleisterwerk, niet altijd zichtbaar zijn. Dat is sterk afhankelijk van de lichtsterkte en lichtval. Hetzelfde geldt voor gebreken in metselwerk door bijvoorbeeld terugliggende voegen.

Indien waarneembaar is dat een object niet waterpas ligt of uit het lood staat, wordt hiervan een vermelding gemaakt, zonder dat hiertoe metingen worden uitgevoerd

Indien de eigenaar/bewoner geen toestemming verleent voor de opname van een bepaalde ruimte of als onderdelen niet toegankelijk zijn, wordt hiervan melding gemaakt in het rapport.

TwinWind beschouwt de opgemaakte rapportage als afgerond, ook als een deel van de bebouwing als gevolg van bovenstaande oorzaken niet wordt geïnspecteerd.

BEELDMATERIAAL

Naast een overzicht van de gevels worden de geconstateerde gebreken zoveel mogelijk ondersteund met beeldmateriaal. Bij de opname van de infrastructuur wordt de toestand van het gebied in kaart gebracht door middel van beeldmateriaal alleen.

Fijne scheurvorming in gestukadoorde en/of geschilderde plafonds worden wel beschreven, maar niet altijd in detail op beeldmateriaal vastgelegd.

KRIMPSCHEUREN / NORMAAL VOORKOMENDE GEBREKEN

Krimpscheuren zijn de te verwachten naden/scheuren bij aansluitingen van houtachtige materialen op steenachtige materialen, bij onderlinge aansluiting van houtwerkdelen/betimmeringen en bij de overgang van gestukadoorde plafonds op muren. Deze naden/scheuren worden daarom beschouwd als normaal voorkomende gebreken en worden niet altijd specifiek vermeld in het rapport.

DEFINITIE SCHEURVOMINGEN

Haarscheur       –                       scheurwijdte van circa 0,1 mm

Lichte scheur    –                       scheurwijdte van circa 0,5 – 1 mm

Matige scheur   –                       scheurwijdte van circa 1 – 3 mm

Zware scheur    –                       scheurwijdte groter dan 3 mm

Craquelé            –                       scheurvorming die zich netvormig vertakt (veelal haarscheuren)

Deze voorwaarden zijn opgemaakt te Woudrichem op 15 juli 2015.